ლეგალური სტატუსის მოპოვება აშშ-ში

8 Dec 2019

აშშ-ს საიმიგრაციო სისტემა კომპლექსური და დამაბნეველია. საიმიგრაციო კანონები აშშ-ში რამდენიმე პრინციპის მიხედვით: ოჯახების გაერთიანების, გამორჩეული უნარ-ჩვევების მქონე იმიგრანტების მიღების, ლტოლვილთა თავდაცვისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის შეიქმნა. იმიგრანტის სტატუსის (lawful permanent resident - LRP) მოპოვების შემდეგ ინდივიდი ნებადართულია პერმანენტულად იცხოვროს აშშ-ში. გარკვეულ შემთხვევებში LRP სტატუსის მოპოვება უკვე აშშ-ში მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსაც შეუძლიათ "სტატუსის შეცვლის" გზით. LRP სტატუსი საშუალებას მოგცემთ დასაქმდეთ ნებისმიერ ადგილას და შეძლებთ იმყოფებოდეთ აშშ-ში უმუშევრობის შემთხვევაშიც. დღეს გაეცნობით ინფორმაციას, თ